ตลาดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 10 “พลังบวกสำหรับครูปฐมวัย”

วันที่ 14 กันยายน 2564 เ

Read more

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสะท้อนผลการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวั

Read more

ศธจ.ยโสธรปลูกฝังสร้างเสริมวินัยจิตอาสาในสถานศึกษาเอกชนอย่างต่อเนื่อ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวั

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้

“เสริมความรู้ ต่อยอดความ

Read more