ความพร้อมด้านอุปกรณ์ที่บ้าน

9,428 8,724

มีทีวีที่สามารถรับชมช่อง DLTV
50.70%

7,010 11,142

อินเทอร์เน็ต
37.70%

2,601 15,551

เครื่องคอมพิวเตอร์
13.99%

13,753 4,399

Smartphone
73.96%

การติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง

17,410 742

โทรศัพท์
93.63%

4,842 13,310

facebook
26.04%

6,067 12,085

Line
32.63%

483 17,669

ไม่มีช่องทางการติดต่อ
2.60%

การดูแลนักเรียนกรณีจัดการเรียนการสอนที่บ้าน

13,032 5,120

ดูแลด้วยตนเอง
70.09%

3,923 14,229

ให้บุคคลอื่นดูแล
21.10%

2,969 15,183

ไม่สามารถดูแลได้
15.97%

18,594 คน

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

ขอรับสนับสนุนกล่องรับสัญญาณดิจิตอล DLTV

15,851 2,301

ขอรับสนับสนุนกล่องรับสัญญาณดิจิตอล DLTV
85.25%

สถานะการรายงานข้อมูล %

รายงานแล้ว 18,152 คน จากนักเรียนทั้งหมด 18,594 คน

คิดเป็นร้อยละ %
97.62%